}

BIP

The Pneumatic Production Center “PREMA” Spółka Akcyjna in Kielce was established in 1976.
The main pillar of the activity is the design and production of hydraulic, power and control pneumatic components, applicable to mechanization and automation of production processes in many industries.
In its extensive offer, the company additionally provides production automation services and construction of special-purpose machines, taking full responsibility for each phase of the project. A wide range of products and cooperation with renowned manufacturers of components and automation elements enables the construction of control systems strictly adapted to customer requirements.
Our activity is focused on comprehensive customer service in the field of automation systems, pneumatics, robotics and electric drives. The development of our company is based on the pursuit of maximum customer satisfaction, who is to receive modern and reliable projects.
We provide the highest quality of workmanship thanks to the implementation and use of the Quality Management System in accordance with the requirements of ISO 9001: 2015.
 
The subject of activity of CPP “PREMA” S.A.
 1. production of equipment and accessories for hydraulic and pneumatic drive (PKD 28.12.Z)
 2. production of lifting devices and grippers (PKD 28.22.Z)
 3. repair and maintenance of machines (PKD 33.12.Z)
 4. installation of industrial machinery, equipment and fittings (PKD 33.20.Z)
 5. engineering activities and related technical consultancy (PKD 71.12.Z)
 6. research and development works in the field of other natural and technical sciences (PKD 72.19.Z)
 7. educational support activities (PKD 85.60.Z)
 8. light metals founding (PKD 24.53.Z)
 9. treatment of metals and coating of metals (PKD 25.61.Z)
 10. machining of metal elements (PKD 25.62.Z)
 11. wholesale of other machines and devices (PKD 46.69.Z)
 12. wholesale of metal products, equipment and additional plumbing and heating equipment (PKD 46.74.Z)
 13. wholesale of waste and scrap (PKD 46.77.Z)
 14. non-specialized wholesale trade (PKD 46.90.Z)

Shareholder name

Number of actions

Total face value of shares

% share in the share capital of the Company

State Treasury 105,000.00 1,050,000.00 7.5000
Industrial Development Agency 1,294,999.00 12,949,990.00 92.5000
Institute of Industrial Design 1.00 10.00 0.0001

TOTAL

1,400,000.00 14,000,000.00 100.0000

Pneumatics Production Center “PREMA” S.A. in Kielce was established in 1976. Currently, it is a leading Polish manufacturer of power and control pneumatics, used in the mechanization and automation of production processes in many industries.
Knowledge and extensive experience as well as the modern machinery park allow us to constantly expand and modernize our products.

The basic range of production of CPP “PREMA” S.A. constitute:

 • Pneumatic actuators D12 / D320 including mounting elements, compliant with ISO 6431, ISO 6432 and CNOMO,
 • electrically, pneumatically and mechanically operated spool valves and valve hoppers,
 • elements of compressed air preparation (filters, pressure reducing valves and lubricators)
 • valves controlling the flow direction and rate (throttle check, check, quick drain, circuit switches),
 • special products.

Management:

President of the Management Board:
Surname Gorajek
Names of Beata

Member of the Board:
Surname Goska
Names Luke

Supervisory Board:

Chairman:
Surname: Zacharski
Names: Hubert

Vice-president:
Surname: Małachowska
Names: Agnieszka

Council Member:
Surname: Pietrzyk
Names: Wiesław

Council Member:
Surname: Zbróg
Names: Tomasz

Council Member:
Surname: Radlica
Names: Dariusz

Secretary of the Council:
Surname: Migoń
Names: Agnieszka

Proxies:
Name: Obara
Names: Urszula
Type of procuration: SELF-PROPRIETARY

Property, plant and equipment as at December 31, 2020 amount to PLN 7 172 628.74 (say: seven million one hundred seventy two thousand six hundred and twenty eight zlotys seventy four groszy) land (including land use rights) PLN 94,081.40 buildings and premises PLN 1 650 336.92 technical devices and machines PLN 4,982,207.20 means of transport PLN 314,916.17 other fixed assets PLN 50,004.16 fixed assets under construction PLN 81,082.89 The share capital of the Company is PLN 14,000,000.00 (in words: fourteen million zlotys)

Information on tenders and announcements will follow soon

Information on the messages will follow shortly

Information on tenders will be available soon

Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” Spółka Akcyjna
Siedziba główna
25-101 Kielce
ul. Wapiennikowa 90
tel: +48 41 361 95 24
fax: +48 41 361 91 08
e-mail: prema@prema.pl 
Editorial:
Andrzej Dróżdż
Phone: +48 41 366 95 65
Centrum Produkcyjne Pneumatyki ”PREMA” Spółka Akcyjna w Kielcach powstało w 1976 roku.
Głównym filarem działalności jest projektowanie i produkcja elementów hydrauliki, pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu.
Spółka w swojej bogatej ofercie dodatkowo świadczy usługi automatyzacji produkcji oraz budowy maszyn specjalnego przeznaczenia biorąc pełną odpowiedzialność za każdą z faz projektu. Szeroka gama wyrobów oraz współpraca z renomowanymi producentami podzespołów i elementów automatyki umożliwia budowę układów sterowania ściśle dostosowanych do wymagań klienta.
Nasza działalność koncentruje się na kompleksowej obsłudze klientów w zakresie systemów automatyki, pneumatyki, robotyki oraz napędów elektrycznych. Rozwój naszej firmy jest oparty na dążeniu do maksymalnej satysfakcji klienta, który ma otrzymywać nowoczesne i niezawodne w działaniu projekty.
Zapewniamy najwyższą jakość wykonania dzięki wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015.

Przedmiot działalności CPP “PREMA” S.A.

 1. produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z)
 2. produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z)
 3. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
 4. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 5. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 7. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 8. odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z)
 9. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
 10. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)
 11. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
 12. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
 13. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
 14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
Nazwa Firmy:
Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” Spółka Akcyjna 
 
Oznaczenie formy prawnej:
Spółka Akcyjna
 
Rejestracja:
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000127140
Kapitał zakładowy Spółki (wpłacony w całości) : 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych)
NIP: 657-03-86-838
 
Siedziba:
ul. Wapiennikowa 90
25-101 Kielce
tel. (41) 361-95-24, fax (41) 361-91-08
strona internetowa: www.prema.pl

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Łączna wartość nominalna akcji

% udział w kapitale Spółki

Skarb Państwa 105 000,00 1 050 000,00 7,5000
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 1 294 999,00 12 949 990,00 92,5000
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 1,00 10,00 0,0001

RAZEM

1 400 000,00 14 000 000,00 100,0000

Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku. Obecnie jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu.
Wiedza i duże doświadczenie oraz posiadany nowoczesny park maszynowy pozwalają na ciągłe poszerzanie oraz unowocześnianie produkowanych wyrobów.

Podstawowy asortyment produkcji CPP “PREMA” S.A. stanowią:

 • siłowniki pneumatyczne D12/D320 łącznie z elementami mocującymi, zgodne z normami ISO 6431, ISO 6432 oraz CNOMO,
 • zawory rozdzielające sterowane elektrycznie, pneumatycznie i mechanicznie oraz wsypy zaworowe,
 • elementy przygotowania sprężonego powietrza (filtry, zawory redukcyjne i smarownice)
 • zawory sterujące kierunkiem i szybkością przepływu (dławiąco-zwrotne, zwrotne, szybkiego spustu, przełączniki obiegu),
 • wyroby specjalne.

Zarząd:

Prezes Zarządu:
Nazwisko Gorajek
Imiona Beata

Członek Zarządu:
Nazwisko Goska
Imiona Łukasz

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący:
Nazwisko: Zacharski
Imiona: Hubert

Wiceprzewodnicząca:
Nazwisko: Małachowska
Imiona: Agnieszka

Członek Rady:
Nazwisko: Pietrzyk
Imiona: Wiesław

Członek Rady:
Nazwisko: Zbróg
Imiona: Tomasz

Członek Rady:
Nazwisko: Radlica
Imiona: Dariusz

Sekretarz Rady:
Nazwisko: Migoń
Imiona: Agnieszka

Prokurenci:
Nazwisko: Obara
Imiona: Urszula
Rodzaj prokury: SAMOISTNA

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 7 172 628,74 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze)

grunty (w tym prawa użytkowania wiecz. gruntu)
94 081,40 zł

budynki i lokale
1 650 336,92 zł

urządzenia techniczne i maszyny
4 982 207,20 zł

środki transportowe
314 916,17 zł

inne środki trwałe
50 004,16 zł

środki trwałe w budowie
81 082,89 zł

Wysokość kapitału podstawowego Spółki wynosi 14 000 000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych)

Informacje o przetargach i komunikatach pojawią się wkrótce

Informacje o komunikatach pojawią się wkrótce

Informacje o przetargach pojawią się wkrótce

Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” Spółka Akcyjna
Siedziba główna
 
25-101 Kielce 
ul. Wapiennikowa 90 
tel: +48 41 361 95 24 
fax: +48 41 361 91 08 
e-mail: prema@prema.pl 
Redakcja:
Andrzej Dróżdż
Telefon: +48 41 366 95 65