}

Dla Akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000127140, NIP: 6570386838, REGON: 000139620, kapitał zakładowy 14.000.000,00 zł – w całości wpłacony, Numer rejestrowy BDO 000002162, tel. +48 41 361 95 24, fax: +48 41 361 91 08, adres poczty elektronicznej: sekretariat@cpp-prema.pl, adres internetowy: www.cpp-prema.pl.

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP: 5250007738, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000,00 zł.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”) :

PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy

Zasady obsługi Akcjonariuszy zostały przez PKO BP BM określone w Regulaminie rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (dalej” Regulamin”). PKO BP BM ww. Regulamin udostępniło na stronie internetowej PKO BP BM od dnia 27.02.2021 r. Link do strony www.bm.pkobp.pl/era/. Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” (od 27.02.2021 r.) udostępniony na stronie głównej PKO BP BM (link www.bm.pkobp.pl/).

Na ww. stronie oprócz wspominanego Regulaminu Akcjonariusze znajdą informacje, zarówno dotyczące lokalizacji POK PKO BP BM, w których będą mogli zostać obsłużeni, jak też informacje o zakresie czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM w związku z prowadzaniem przez PKO BP rejestru akcjonariuszy Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Produkcyjnego Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna 21.06.2023 - poniżej linki do plików:

Ogłoszenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPP PREMA.pdf

2023 r.

Pismo ws. rozważenia nabycia akcji CPP PPREMA – poniżej linki do plików:

Pismo ws. rozważenia nabycia akcji CPP PPREMA 10.02.2023.pdf

2023 r.

Ogłoszenie dotyczące Piątego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku:

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji 11.01.2021.pdf

2021 r.

Ogłoszenie dotyczące Czwartego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku:

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji 14.12.2020.pdf

2020 r.

Ogłoszenie dotyczące Trzeciego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku:

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 16.11.2020.pdf

2020 r.

Ogłoszenie dotyczące Drugiego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku:

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.pdf

2020 r.

Ogłoszenie dotyczące Pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji - poniżej link do pliku:

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP BM.pdf

2020 r.