}

Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe CPP PREMA S.A.

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Handlowe (OWH) przedstawione przez CPP PREMA S.A. (Dostawca) są wiążącym elementem każdej zawartej pisemnie umowy kupna-sprzedaży oraz oferty i będą traktowane, jako znane i przyjęte przez Zamawiającego.

2. OWH uważa się za przyjęte przez Zamawiającego z dniem otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub oferty od Dostawcy.

3. Wszelkie wyjątki od OWH stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Dostawcę.

Zakres dostawy i oferta

1. Kosztorysy, materiały katalogowe, schematy i rysunki, które są załącznikami do oferty, mogą ulec zmianie, o ile Dostawca wyraźnie nie określił, że są obowiązujące. Dla wymienionych dokumentów Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie, a więc Zamawiający nie może udostępniać ich osobom trzecim, o ile nie uzyska na to pisemnej zgody od Dostawcy.

2. Zamawiający składa zamówienia w formie pisemnej i określa w nich wszystkie swoje oczekiwania w stosunku do Dostawcy. Dostawca w formie pisemnej potwierdza przyjęcie zamówienia i podaje końcowe oraz wiążące ustalenia w zakresie jego realizacji.

3. Rezygnacja przez Zamawiającego z odbioru towarów i wyrobów zamówionych u Dostawcy, nie zwalnia go z obowiązku dokonania za nie zapłaty. Zamawiający ponosi także pozostałe koszty związane z rezygnacją. Dostawca nie będzie obciążał Zamawiającego tymi kosztami, jeśli ten w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia pisemnie je anuluje.

4. Koszty, o których mowa w pkt. 2.3. obejmują: składowanie, przeróbkę na inne produkty dające się odsprzedać innym odbiorcom w ciągu miesiąca od daty rezygnacji bądź złomowanie w przypadku niemożliwości przerobienia lub dalszej odsprzedaży.

5. Wszelkie zmiany w zamówieniach wymagają formy pisemnej i jeśli Zamawiający złoży je w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, to Dostawca nie będzie obciążał go kosztami, o których mowa w pkt. 2.4.

Ceny, warunki płatności i zastrzeżenie własności

1. Podawane przez Dostawcę ceny są cenami netto z magazynu Kielce lub Sklepów Firmowych. Do wszystkich cen jest doliczany podatek VAT w wysokości ustawowo określonej.

2. Warunki płatności Dostawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu w swoich ofertach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia.

3. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie przestrzegał odroczonych terminów płatności, Dostawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki. W takich przypadkach Dostawca ma też prawo do zmian w dotychczas obowiązujących obydwie strony warunkach współpracy.

4. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Dostawca uzyska informacje o pogorszeniu się sytuacji finansowej Zamawiającego, to ma prawo do zmiany ustalonych wcześniej warunków współpracy.

5. Jeśli Zamawiający wpłaci Dostawcy zaliczkę na poczet realizacji jego zamówienia i odstąpi od odbioru przedmiotu zamówienia, Zamawiający zatrzymuje zaliczkę na poczet kosztów związanych z anulacją zamówienia (pkt. 2.4.).

6. Przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel następuje w momencie odbioru towaru przez kontrahenta od kuriera/spedytora/przewoźnika, gdy CPP PREMA S.A. organizuje transport do kontrahenta.

Realizacja dostaw

1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Dostawca przesłał Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia i jest podawany w kolejnych tygodniach danego roku.

2. Termin dostawy zostaje uznany za dotrzymany, jeśli Zamawiający otrzyma zamówione produkty do końca tygodnia potwierdzonego przez Dostawcę.

3. Jeśli któryś z poddostawców Dostawcy nie dotrzyma terminów realizacji zamówień na komponenty lub półfabrykaty wchodzące w skład gotowych produktów zamówionych przez Zamawiającego, to wcześniej potwierdzony przez Dostawcę termin realizacji zamówienia Zamawiającego ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy lub brak możliwości jej zrealizowania, jeśli powstaną z przyczyn od niego niezależnych, jak również wystąpienia siły wyższej.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, jakie poniósł Zamawiający względem swoich odbiorców, do których dostarcza produkty Dostawcy w formie bezpośredniej lub pośredniej.

6. O każdorazowych przypadkach opóźnień związanych z realizacją zamówień Zamawiającego lub całkowitą niemożnością ich realizacji, Dostawca będzie go niezwłocznie zawiadamiał w formie pisemnej.

7. Zamawiający powinien natychmiast zadysponować dostawą, której gotowość do odbioru lub wysyłki zgłosił Dostawca. Jeśli Zamawiający nie wyda odpowiednich dyspozycji Dostawcy w ciągu 14 dni, to Dostawca może dysponować produktami Zamawiającego według własnego uznania. W takim przypadku Dostawca może również rozpocząć względem Zamawiającego procedury opisane w pkt. 2.3. i 2.4.

8. Dostawca dopuszcza stosowanie częściowych wysyłek i ich fakturowanie po otrzymaniu uprzedniej zgody od Zamawiającego.

Gwarancja i reklamacje

1. Dostawca udziela umownej gwarancji według następujących zasad:

1.1. 18 miesięcy dla standardowych siłowników pneumatycznych;

1.2. 6 miesięcy dla części zamiennych;

1.3. 12 miesięcy dla pozostałych towarów i wyrobów.

2. Okres gwarancji jest liczony od daty wystawienia faktury dla Zamawiającego i obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.

3. Szczegółowe warunki gwarancji na dany asortyment są zawarte na etykiecie wyrobów, która jest każdorazowo do niego dołączana lub może być ustalona na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

4. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego dokonania odbioru jakościowego dostarczonych produktów.

5. Jeśli wysyłka dostawy odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Zamawiający, w momencie odbioru przesyłki ma obowiązek natychmiastowych oględzin opakowania zbiorczego i sprawdzenia zawartości paczki pod kątem ilości i jakości dostarczonych produktów.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia dostawy należy w obecności spedytora sporządzić protokół szkód i wypełnić zgłoszenie reklamacyjne na formularzu dostarczonym przez przewoźnika.

7. Zamawiający każdorazowo w formie pisemnej powiadamia Dział Kontroli Jakości Dostawcy o reklamacjach i postępuje zgodnie z przekazanymi przez niego zaleceniami.

8. W przypadku konieczności odesłania zareklamowanych produktów przez Zamawiającego do siedziby i na koszt Dostawcy należy to wykonać tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm spedycyjnych Schenker lub DHL. Przesyłka reklamacyjna nadesłana innym spedytorem i na koszt Dostawcy nie zostanie przez niego przyjęta.

9. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie wtedy, gdy wraz z zareklamowanym produktem zostaną przesłane:

9.1. kopia faktury, na podstawie której dokonano zakupu danego produktu;

9.2. protokół szkody wraz z opisem usterki lub przyczyną reklamowania danego produktu (w tym, o ile to będzie reklamacja spowodowana z winy przewoźnika-protokół szkody na jego formularzu);

9.3. etykieta reklamowanego wyrobu.

10. Jeśli Dostawca oceni i uzasadni, że reklamacja Zamawiającego była bezzasadna lub nie spełniła ona warunków przystąpienia do jej rozpatrywania, to Zamawiający pokryje koszty transportu i / lub koszty czynności technicznych wykonanych przez Dostawcę.

11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia towarów i wyrobów wynikłych z niezastosowania się Zamawiającego do warunków eksploatacyjnych, montażowych i technicznych nakazywanych przez Dostawcę w etykietach wyrobów i katalogach firmowych.

12. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy celem zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego Zamawiającego w jego siedzibie lub do innego wskazanego przez niego punktu w kraju bądź za granicą, Dostawca obciąży Zamawiającego wszystkimi kosztami związanymi z tym wyjazdem.

13. W przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę, ten zobowiązuje się zaspokoić roszczenia reklamacyjne Zamawiającego w ramach przewidzianych przez przepisy ogólne.

14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody niepowstałe bezpośrednio w produkcie dostarczonym Zamawiającemu.

Postanowienia końcowe

1. Zarówno Zamawiający, jak i Dostawca zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim uzyskanych nawzajem od siebie informacji handlowych związanych z prowadzeniem bieżącej współpracy (zawartych w ofertach, potwierdzeniach przyjęcia zamówienia, umowach), jak również po jej ustaniu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku, gdy rozwiązanie sporów powstałych w trakcie współpracy Dostawcy i Zamawiającego nie będzie możliwe na drodze polubownej, to zostaną one przekazane do rozstrzygnięcia przez Sąd Gospodarczy w Kielcach.

4. Powyższe Ogólne Warunki Handlowe dotyczą odbiorców krajowych i obowiązują na terenie Polski.