}
H2POLAND & NetZero Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych oraz Forum Dekarbonizacji

H2POLAND & NetZero Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych oraz Forum Dekarbonizacji

W dniach 24-25 kwietnia 2024 roku przedstawiciele CPP „PREMA” S.A., Prezes Zarządu Pan Jarosław Indulski oraz Członek Zarządu Pan Krzysztof Woźniak, wzięli udział w pierwszym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej forum w całości poświęconym technologiom dekarbonizacyjnym! Dołączyliśmy do konferencji, debat i wykładów, aby poznać innowacje w zakresie niskoemisyjnej produkcji, wydajnego magazynowania, dystrybucji, a także zastosowań technologii dekarbonizacyjnych.

Dyrektywa RED III wprowadza istotne zmiany w kontekście energii odnawialnej, odzwierciedlając zaangażowanie UE w kwestie zrównoważonego rozwoju i redukcję zależności od paliw kopalnych. Polska będzie zobowiązana do realizacji celów RED III w ciepłownictwie, energetyce, przemyśle i transporcie.

W najbliższym czasie w regionach Polski inicjowane będą procesy zmierzające choćby do dekarbonizacji danego obszaru, czy znalezienia odpowiednich i możliwych do zaimplementowania alternatywnych źródeł energii. W obliczu postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych, kluczowym czynnikiem warunkującym dalszy zrównoważony rozwój regionów będą również wszelkie działania ukierunkowane na osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Przedstawiciele CPP „PREMA” S.A. wzięli udział m.in. w panelu „Global Hydrogen Impact”, który miał  za zadanie zwiększenie świadomości wszystkich uczestników co do faktu, że transformacja energetyczna z wykorzystaniem wodoru ma już miejsce na skalę globalną. Istotne jest zrozumienie, że mimo lokalnych różnic w podejściu do wodoru, takich jak postulaty dotyczące Zielonego Ładu czy działania w kierunku jego wykorzystania, brak działań lub ich podejmowanie zależy często od lokalnych uwarunkowań i perspektyw. Kluczowe jest znalezienie odpowiedniej równowagi między ambitnymi celami klimatycznymi, a zachowaniem konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw oraz minimalizacją negatywnych skutków.
Co ważne, zastosowanie paliw syntetycznych wytwarzanych z zielonego (elektrolitycznego) wodoru dla naszego kraju może stanowić bardzo atrakcyjną formę chemicznego magazynowania energii. Nowe technologie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii oraz rozwój tych już dojrzałych zwiększą zapotrzebowanie na szereg surowców określanych obecnie jako krytyczne.

H2POLAND i NetZero Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych oraz Forum Dekarbonizacji mają kluczowe znaczenie dla promowania technologii wodorowych, redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju gospodarczego i wzmacniania współpracy międzynarodowej w obszarze walki ze zmianami klimatycznymi. Również Nasza firma CPP „PREMA” S.A. wspiera tak kluczowe inicjatywy będące krokiem naprzód w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.