}
Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.) oraz § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 2222) ogłasza się o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki Akcyjnej Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. 

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 01 czerwca 2021 roku w Biurze Zarządu, budynek administracyjny, wejście główne przy portierni, II piętro, p. 209 w godzinach od 8:00 do 14:00.
  2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym, a w przypadku nieposiadania dowodu, innym aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
  3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do wykonania w jej imieniu wszystkich czynności niezbędnych do nieodpłatnego nabycia akcji. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce: ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, budynek administracyjny, wejście główne przy portierni, II piętro, p. 209 lub na stronie internetowej www.cpp-prema.pl.
  4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 41 366 95 12 lub 41 366 95 02).
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 24 lutego 2022 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.


Z uwagi na pandemię COVID-19 umowy będą zawierane tylko po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny pod numerem telefonu 41 366 95 12 lub 41 366 95 02. Osoby przebywające na terenie spółki zobowiązane są do przestrzegania obostrzeń epidemicznych, tzn. maseczka, dystans, dezynfekcja. Informacje nt. szczegółów procesu zawierania umów można uzyskać pod nr telefonu 41 366 95 12 lub 41 366 95 02 oraz poprzez kontakt na adres e-mail: akcje@prema.pl.

Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego.docx

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez uprawnionego pracownika.docx

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez uprawnionego pracownika – spadkobierca.docx

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.doc

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2222).pdf

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2021 poz. 425).pdf