}

Procedura obiegu dokumentu

Procedura obiegu dokumentu

CV (Curriculum Vitae) i Listu Motywacyjnego
w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna

Dokument CV (Curriculum Vitae) i List Motywacyjny (zwane dalej „dokumentami”) składane przez kandydata w procesie rekrutacji mogą zostać złożone w następującej formie:

 1. Forma elektroniczna – wysłanie dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@cpp-prema.pl, do którego dostęp posiadają pracownicy kadr (Dział Ekonomiczno – Administracyjny (EF)), kierownicy/dyrektorzy poszczególnych komórek CPP „PREMA” S.A. oraz Administrator Systemu.
 2. Forma papierowa – złożenie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki lub w Dziale Ekonomiczno – Administracyjnym (EF) – kadry.

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:

 1. W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.

Dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej osób niezatrudnionych zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.

 1. W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

Dokumenty osób niezatrudnionych zawierające dane osobowe będą usuwane:

 • W poszczególnych komórkach CPP „PREMA” S.A. od razu po zakończeniu procesu rekrutacji, a nadzór nad ich usunięciem sprawuje kierownik/dyrektor komórki.
 • W kadrach (Dział Ekonomiczno – Administracyjny (EF)) po 12 miesiącach od przesłania dokumentów kandydata, którego proces rekrutacyjny nie zakończył się zatrudnieniem.

Papierowe wersje dokumentów osób niezatrudnionych w procesie rekrutacji  przechowywane będą przez ten okres w zamkniętej szafie/szafce w kadrach (Dział Ekonomiczno – Administracyjny (EF)), a wersje elektroniczne na komputerach w Dziale Ekonomiczno – Administracyjnym (EF) i/lub skrzynkach pocztowych skojarzonych z aliasem rekrutacja@cpp-prema.pl:

 1. kadry@cpp-prema.pl
 2. jowita.sufin@cpp-prema.pl
 3. joanna.duda@cpp-prema.pl

Po okresie 12 miesięcy od zakończenia ogłoszonego procesu rekrutacji nadzór nad  usunięciem dokumentów sprawuje kierownik Działu Ekonomiczno – Administracyjnego (EF).

Dokumenty przekazane w formie papierowej będą usuwane za pomocą niszczarki.

Dokumenty przekazane w formie elektronicznej  będą usuwane z komputerów poprzez wykasowanie emaila ze skrzynek pocztowych, w tym również z elementów usuniętych i/lub wykasowanie z nośników pamięci (np. dyski twarde, pendrive’y, itp.), w tym również z „kosza” komputera.

Kandydaci, którzy prześlą dokumenty:

 • zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych inną niż podaną w ofercie pracy (załącznik nr 1 do procedury),
 • nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną wezwani do poprawienia/uzupełnienia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przyjętą przez Spółkę w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

W przypadku, gdy potencjalny pracownik będzie wydawał się bardziej pożądany na innym stanowisku niż to, na które aplikuje, kandydat zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ewentualnie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby innego ogłoszenia rekrutacyjnego.

Po przesłaniu/dostarczeniu dokumentów do Spółki zostaną one przekazane powołanej przez Zarząd Komisji Rekrutacyjnej. Dokumenty przesłane w formie elektronicznej zostaną:

 • wydrukowane i przekazane ww. Komisji w formie papierowej, która przechowywać będzie dokumenty w zamkniętej szafie/szafce do momentu zniszczenia dokumentów wszystkich niezatrudnionych kandydatów po zakończeniu rekrutacji,
 • lub przesłane drogą e-mail na adres mail’owy przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, gdzie Przewodniczący Komisji usunie dokumenty wszystkich kandydatów od razu po zakończeniu procesu rekrutacji.

Nadzór nad usunięciem dokumentów sprawuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – kierownik/dyrektor komórki, do której ubiega się o przyjęcie kandydat.

Dokumenty, które będą przesłane przez osoby, które chciałyby ubiegać się o zatrudnienie, ale nie jest prowadzony żaden proces rekrutacji zostaną od razu usunięte:

 • za pomocą niszczarki, w przypadku dokumentów przekazanych w formie papierowej,
 • poprzez wykasowanie emaila ze skrzynek pocztowych komputerów (w tym z elementów usuniętych), w przypadku dokumentów przekazanych w formie elektronicznej.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydata jest Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, e-mail: sekretariat@cpp-prema.pl, tel. 41 361 95 24.

Kandydat może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@cpp-prema.pl, tel. 693 991 926. 

Celem przetwarzania danych jest aplikowanie na określone stanowisko pracy. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

Kandydat ma prawo:

–  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

–  do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie,

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z art. 221 Ustawy – Kodeks Pracy):

– imię (imiona) i nazwisko;

– data urodzenia;

– dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

– wykształcenie;

– kwalifikacje zawodowe;

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane osobowe przekazane przez kandydata są warunkiem zawarcia umowy.

Załącznik nr 1
do Procedury Obiegu Dokumentu CV
(Curriculum Vitae) i Listu Motywacyjnego

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r.”